Huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để chuẩn bị các cá nhân làm công việc bảo vệ hoặc an ninh. Dưới đây là một số thông tin quan trọng liên quan đến việc huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ của Quang Trung Sepre 24

Đào tạo Nghiệp vụ – Kiến thức Pháp luật

Huấn luyện PCCC